Armâneaşci

Sumstantivu

pirâ

Tzi va s-dzâcâ

Cari arde, foc.

Di iu ini

Di latinescu pyr, ori di gârtsescu πῦρ (mutrea aua).

Exemple (cum dzâtzem in armâneashti la 'exemple'?)

Cari sh-alasâ limba lui s-lu-ardâ pira focului (Dit Părinteasca Dimândari di Constantin Belimace).

  Pri alti limbi